viernes, 28 de febrero de 2014

IIIº// CONCERTO DE CASTROYMONTES NO "BAR CENTRAL" DE SAN CLODIO (LUGO) XXII-II-MMXIVDúo que fai un repaso dos grandes éxitos da música española levados á versión máis acústica, acompañados só por guitarra e acordeón. Canta arte con só dous instrumento e as súas voces.Grazas persoais e de todos dos que asistimos e daqueles que non puideron estar presentes.
Dúo que hace un repaso de los grandes éxitos de la música española llevados a la versión más acústica, acompañados solo por guitarra y acordeón. Cuanta arte con solo dos instrumento y sus voces.Gracias personales y de todos de los que asistimos y de aquellos que no pudieron estar presentes.

jueves, 27 de febrero de 2014

DESDE SAN CLODIO -LUGO- !NON AS ENFERMIDADES RARAS! XXVIII-II-MMXIV


O Día Mundial das Enfermidades Raras (World Rare Disease Day) celébrase todos os anos o 28 de Febreiro. A idea é sensibilizar á sociedade e ás institucións nacionais e internacionais sobre estas enfermidades, e concientizar sobre a situación especial que viven os afectados.
Durante este día preténdese captar a atención e a solidariedade de todo o mundo, pero especialmente das empresas e laboratorios que se dedican á investigación e o desenvolvemento de tratamentos para enfermidades. As enfermidades raras non son enfermidades rendibles para as grandes compañías farmacéuticas e por iso, na maioría de ocasións non se estudan e investigan como debesen, pesa máis o beneficio económico que a vida dunha persoa. Os esforzos económicos para lograr un tratamento para unha estraña enfermidade non se amortizan, pero nós poderiamos contestar que é fácil equilibrar a balanza, son millóns de euros os que obteñen de beneficios polo desenvolvemento de tratamentos para enfermidades máis comúns e habituais, polo que poderían destinar parte deses beneficios a mellorar a calidade de vida de quen padecen unha enfermidade rara. 
El Día Mundial de las Enfermedades Raras (World Rare Disease Day) se celebra todos los años el 28 de Febrero. La idea es sensibilizar a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales sobre estas enfermedades, y concientizar sobre la situación especial que viven los afectados.
Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el mundo, pero especialmente de las empresas y laboratorios que se dedican a la investigación y el desarrollo de tratamientos para enfermedades.Las enfermedades raras no son enfermedades rentables para las grandes compañías farmacéuticas y por ello, en la mayoría de ocasiones no se estudian e investigan como debieran, pesa más el beneficio económico que la vida de una persona. Los esfuerzos económicos para lograr un tratamiento para una extraña enfermedad no se amortizan, pero nosotros podríamos contestar que es fácil equilibrar la balanza, son millones de euros los que obtienen de beneficios por el desarrollo de tratamientos para enfermedades más comunes y habituales, por lo que podrían destinar parte de esos beneficios a mejorar la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad rara. 

XOVES DE COMADRES EN SAN CLODIO (LUGO) 26-02-2014

Chego o xoves de comadres e de novo recordamos os tempos xa pasados en San Clodio, este ano pasou desapercibido. Dúas fotos de fai ano xa, coa alegría dos que naquela época eramos pícaros.Llegó el jueves de comadres y de nuevo recordamos los tiempos ya pasados en San Clodio, este año ha pasado desapercibido. Dos fotos de hace año ya, con la alegría de los que en aquella época éramos niños.

IIº/ CONCERTO DE CASTROYMONTES NO "BAR CENTRAL" DE SAN CLODIO (LUGO) XXII-II-MMXIV


Unha noite diferente, a que vivimos no "BAR CENTRAL" de San Clodio o pasado día 22, as fotos non teñen moita calidade, foron extraídas dos videos pero pensamos que para recordo serven, esperamos poder oílos de novo canto antes.

Una noche diferente, la que vivimos en el "BAR CENTRAL" de San Clodio el pasado día 22, las fotos no tienen mucha calidad, fueron extraídas de los videos pero pensamos que para recuerdo sirven, esperamos poder oírlos de nuevo lo antes posible.

miércoles, 26 de febrero de 2014

ENTROIDO EN SAN CLODIO DE RIBAS DE SIL (LUGO) 01-03-2014


O Entroido é unha festa popular que ten a súa orixe como indicación da fin do inverno e o comezo da primavera. Nel conflúen rituais cristiáns e paganos, sendo a época na que se poden romper tódalas normas, cambiar de personalidade ou identidade e ironizar sobre as institucións máis asentadas. É, sen dúbida, a festa máis irreverente do calendario galego. Foi por iso que se prohibiu durante a época franquista, malia que se mantivo vivo nas aldeas. En San Clodio, na nosa niñez, estendíase durante varios días, incluído os compadres e as comadres, actualmente celebrámolo o sábado e oxalá que nos acompañe o bo tempo. 
El Entroido es una fiesta popular que tiene su origen como indicación del fin del invierno y el comienzo de la primavera. En él confluyen rituales cristianos y paganos, siendo la época en la que se pueden romper todas las normas, cambiar de personalidad o identidad e ironizar sobre las instituciones más asentadas. ES, sin duda, la fiesta más irreverente del calendario gallego. Fue a cuyo objeto que se prohibió durante la época franquista, a pesar de que se mantuvo vivo en las aldeas. En Sano Clodio, en nuestra niñez, se extendía durante varios días, incluido los compadres y las comadres, actualmente lo celebramos el sábado y ojalá que nos acompañe el bueno tiempo.

martes, 25 de febrero de 2014

COMENZA O CONCERTO DE CASTROYMONTES NO "CENTRAL" DE SAN CLODIO-LUGO-XXII-II-MMXIV

CASTROYMONTES é un duo formado por Javier Castro e Andrés Montes que despois de tocar en varias formacións de diferentes estilos deciden, case por casualidade, formar un duo que toca cancións que formaron a banda sonora da súa vida e de todos os xovenes da súa xeración. Nos seus concertos fan un repaso dos grandes exitos da musica española en versión acustica, acompañados só por guitarra e acordeon. Desde o 28 de Outubro do 2011 levan percorrido gran parte da geografia española, facendo ata algunha vira por Suiza. 
CASTROYMONTES es un duo formado por Javier Castro y Andrés Montes que despues de tocar en varias formaciones de diferentes estilos deciden, casi por casualidad, formar un duo que toca canciones que formaron la banda sonora de su vida y de todos los jovenes de su generación. En sus conciertos hacen un repaso de los grandes exitos de la musica española en versión acustica, acompañados solo por guitarra y acordeon. Desde el  28 de Octubre del  2011 llevan recorrido gran parte de la geografia española, haciendo incluso alguna gira por Suiza.

sábado, 22 de febrero de 2014

FEIRA EN SAN CLODIO (LUGO) O XXI-II-MMXIV

A verdade é que a feira de onte estivo moi floxa, tanto en postos como de xente. Quizais o único que lle daba outro aspecto á praza do Concello era posto de información de reciclaxe. Pero o pulpo non o perdoamos

La verdad es que la feria de ayer estuvo muy floja, tanto en puestos como de gente. Quizás el único que le daba otro aspecto a la plaza del Ayuntamiento era puesto de información de reciclaje. Pero el pulpo no lo perdonamos

viernes, 21 de febrero de 2014

DIA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA -SAN CLODIO (LUGO) XXI-II-MMXIV

O Día Internacional da Lingua Materna foi proclamado pola Unesco o 21 de febreiro de 2000, e celébrase na mesma data cada ano nos Estados membros e na sé da organización para promover a diversidad lingüística e cultural e o plurilingüismo.Este día está dedicado ao recoñecemento do Movemento pola Lingua Bengalí, que conmemorou en Bangladés o Día do Movemento pola Lingua desde 1952, cando a policía e o exército do Estado pakistaní, que entón ocupaba Bangladesh, abriron lume contra a multitude hablantes de lingua bengalí que se manifestaban polos seus dereitos lingüísticos en Dhaka, Bangladés.O idioma galego é unha lingua romance do subgrupo galaico-portugués falada principalmente na comunidade española de Galicia. Está estrechamente emparentado co portugués, co que formou unidade lingüística (galaicoportugués) durante a Idade Media. Diferentes entidades culturais defenden ao galego como variedade diatópica do diasistema lingüístico galego-luso-africano-brasileiro.Tamén se falan diferentes variedades do galego na comarca do Eo-Navia, no oeste de Asturias, e na comarca do Bierzo, ao noroeste de Castilla e León. Algúns lingüistas tamén consideran como parte da lingua galega a fala do Val de Jálama, ao norte de Estremadura, chamada "a fala" ou "xalimegu".Esta definida como o seu idioma propio e ten carácter de cooficialidad xunto ao castelán en virtude de Estatuto de Autonomía de Galicia en devandita rexión.
Estados miembros y en la sede de la organización para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo.Este día está dedicado al reconocimiento del Movimiento por la Lengua Bengalí, que conmemoró en Bangladés el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablantes de lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Dhaka, Bangladés.

El idioma gallego es una lengua romance del subgrupo galaico-portugués hablada principalmente en la comunidad española de Galicia. Está estrechamente emparentado con el portugués, con el que formó unidad lingüística (galaicoportugués) durante la Edad Media. Diferentes entidades culturales defienden al gallego como variedad diatópica del diasistema lingüístico gallego-luso-africano-brasileño.También se hablan diferentes variedades del gallego en la comarca del Eo-Navia, en el oeste de Asturias, y en la comarca de El Bierzo, al noroeste de Castilla y León. Algunos lingüistas también consideran como parte de la lengua gallega el habla del Valle de Jálama, al norte de Extremadura, llamada "a fala" o "xalimegu".Esta definida como su idioma propio y tiene carácter de cooficialidad junto al castellano en virtud de Estatuto de Autonomía de Galicia en dicha región.

XOVES DE COMPADRES EN SAN CLODIO (LUGO) XX-II-MMXIV

O xoves de compadres, as mulleres, solteiras, casadas, pícaras e anciás participaban do festexo. Xuntábanse facían os seus compadres, normalmente unha camisa e un pantalón vello recheos de palla, con algún chapeu ou pano. Ao escurecer prendíaselles lume e os homes intentaban abortar quéimaa.
Fai tan só cincuenta anos as poboacións das aldeas, que hoxe habitamos uns poucos, estaban máis do doblemente poboadas. Os medios de transporte eran limitados, e o ir a andando aos sitios era o afeito.

 FAI ANOS HABÍA BULLICIO POLAS RÚAS

 ONTE SÓ "A CABINA" RECORDÁBANOS ESTE DÍA

 UN DÍA LLUVIOSO E TRISTE,INCLUSO ALGO FRÍO Á TARDIÑA, NOTÁBASE NA RÚA. MIRAMOS CARA O LADRILLO E RECORDAMOS ESTE DÍA FAI UNS ANOS E SENTIMOS ALGO DE PENA.


El jueves de compadres, las mujeres, solteras, casadas, niñas y ancianas participaban del festejo. Se juntaban hacían sus compadres, normalmente una camisa y un pantalón viejo rellenos de paja, con algún sombrero o pañuelo. Al oscurecer se les prendía fuego y  los hombres intentaban abortar la quema.
Hace tan solo cincuenta años las poblaciones de estas mismas aldeas,  que hoy habitamos unos pocos,  estaban más del doblemente  pobladas. Los medios de transporte eran limitados, y el ir a andando a los sitios era lo acostumbrado.

jueves, 20 de febrero de 2014

RIBAS DE SIL (LUGO) -- FEIRA E INFORMACIÓN SOBRE A RECOLLIDA SELECTIVA -- 21-02-2013

En San Clodio non só teremos mañá día de Feira,tamén poderemos informarnos da distintos xeitos de reciclar, unha interesante idea, aínda que non decatamos hoxe, xoves de comadres,dentro dun mes comezará a desexada primavera. 


O reciclaxe é un proceso cuxo obxectivo é converter materiais (desechos) en novos produtos para previr o desuso de materiais potencialmente útiles, reducir o consumo de nova materia prima, reducir o uso de enerxía, reducir a contaminación do aire (a través da incineración) e contaminación do auga (a través dos vertederos) por medio da redución da necesidade dos sistemas de desechos convencionais, así como tamén diminuír as emisións de gases de efecto invernadero en comparación coa produción de plásticos. O reciclaje é un compoñente clave na redución de desechos contemporáneos e é o terceiro compoñente das 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar).
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar).

DESDE SAN CLODIO (LUGO) DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 20-02 2014

A xustiza social é un principio fundamental para a convivencia pacífica e próspera, dentro e entre as nacións. Defendemos os principios de xustiza social cando promovemos a igualdade de xénero ou os dereitos dos pobos indígenas e dos migrantes. Promovemos a xustiza social cando eliminamos as barreiras que enfrontan as persoas por motivos de xénero, idade, raza, etnia, relixión, cultura ou discapacidad.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

miércoles, 19 de febrero de 2014

NON SEMPRE PENSAMOS BEN (SAN CLODIO DE LUGO) 20-02-2014Paseamos un pouco pola tarde, de novo sorprendémonos que non apreciamos a beleza que nos rodea, chegamos a casa xa tarde e lemos uns artigos que non pareceron interesantes e fixéronnos pensar.


Paseamos un poco por la tarde, de nuevo nos sorprendimos que no apreciamos la belleza que nos rodea, llegamos a casa ya tarde y leimos unos artículos que no parecieron interesantes y nos hicieron pensar.

PRA LEER PICAR EN >  O NOSO TOXOmartes, 18 de febrero de 2014

CONCERTO DE CASTROYMONTES NO "BAR CENTRAL" EN SAN CLODIO (RIBAS DE SIL) 22-02-2014
SENDERISTAS CRUZAN RIBAS DO SIL (RUTA DE INVERNO DO CAMIÑO DE SANTIAGO) 16-02-2014


Denomínase Camiño de Inverno a Santiago a unha ruta que moitos peregrinos tomaban en época invernal, para evitar as nevadas cumes do Cebreiro.O caminante optaba por un camiño máis fácil para chegar a Santiago, por terras máis baixas, marcado no seu maior parte pola ribeira do Río Sil, para unirse, cruzando o Río Miño, á Ruta da Prata en terras de Lalín.Se denomina Camiño de Inverno a Santiago a una ruta que muchos peregrinos tomaban en época invernal, para evitar as nevadas cumbres del Cebreiro.El caminante optaba por un camiño máis fácil para llegar a Santiago, por tierras más bajas, marcado en su mayor  parte por la ribera del Río Sil, para unirse, cruzando el  Río Miño, a la  Ruta de la  Plata en tierras de Lalín.


lunes, 17 de febrero de 2014

O SOL ESCÓNDESE DETRÁS DAS MONTAÑAS (SAN CLODIO -LUGO-) 13-02-2014

Segue o Sil fluctuando o seu nivel, o pasado venres saíu o sol e fomos pasear á beira do río, puidemos pasar pola beirarrúa e comprobamos que o nivel ía baixando aos poucos. Tamén observamos que sabia é a natureza, uns raios de sol e empezan a brotar as flores, o astro rei foise escondendo aos poucos, esperamos que por fin ensine o seu rostro durante uns días.Sigue el Sil fluctuando su nivel, el pasado viernes salió el sol y fuimos pasear a la orilla del río, pudimos pasar por la acera y comprobamos que el nivel iba bajando poco a poco. También observamos que sabia es la naturaleza, unos rayos de sol y empiezan a brotar las flores, el astro rey se fue escondiendo poco a poco, esperamos que por fin  enseñe su rostro durante unos días.

domingo, 16 de febrero de 2014

OS SENDERISTAS CRUZARON SAN CLODIO (RIBAS DO SIL) 16-02-2014

PICAR EN CAMIÑO DE INVERNO


ENTRARON POLA PONTE NOVA

CARA Á RÚA DO FERROCARRIL QUE FOI O CORAZÓN DESTE POBO
CRUZARON DE NOVO O SIL POLA PONTE VELLA
ALGÚN POR LEVAR RECORDOS TIVO QUE CORRER
HOXE QUEDAMOS ATRÁS A PRÓXIMA VEZ QUIZAIS PARTICIPEMOS